Nền tảng ứng dụng phục vụ Chuyển Đổi Số

  • Cổng thông tin Điện tử (Web Portal)

  • Quản lý, điều hành và tác nghiệp

  • Thống kê - Báo cáo

  • Quản lý tài sản

  • Quản lý nhân sự

  • Edu Số

  • Quản lý định danh và xác thực

  • Tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu

ddawd