Chuyển dịch số

Chuyển dịch số


Chuyển dịch số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng, được nghiên cứu, ứng dụng và phát triển. Tiềm năng phát triển chuyển dịch số còn vô cùng rộng lớn và đây được xem là “con đường dẫn đến tương lai”.